Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

8 marca 2019

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest znacznie więcej. To dlatego powołano instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), odbiorca danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.