Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

25 kwietnia 2019

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. W jakim celu warto ją sprawdzać? W których sferach przemysłu używane są przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, gazu płynnego i biogazu

Wartość opałowa to wielkość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Parametr ten wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – węgla brunatnego i kamiennego, drewna opałowego czy gazu ziemnego i płynnego. Badaniu może być poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do obliczania wartości opałowej biogazu jest analizator zaopatrzony w sensory gazowe, który dokładnie bada m.in. poziom wodoru (H2), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S) i metanu (CH4). Składniki te przesądzają o kaloryczności paliwa, wpływają na jego jakość, lecz także mogą wywołać zagrożenie wybuchowe, tym samym systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest niesłychanie ważne.

W jakich sektorach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – między innymi w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, instalacjach badawczych, na wysypiskach śmieci, jak również w innych jednostkach i przedsiębiorstwach korzystających z biogazu. Przy użyciu analizatorów możliwe jest błyskawiczne rozpoznanie wszelakich odchyleń w procesie produkcji metanu, rejestrowanie parametrów gazu oraz zapobieganie stratom. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.