Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

1 sierpnia 2022

Skieruj się na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć informacje o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać bezzwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]