Rozwód – od czego zacząć?

22 stycznia 2021

Rozwód jest sytuacją niełatwą i stresującą, ale znajomość procedury i dobre przygotowanie pomagają przejść przez ten trudny czas. Co należy więc zrobić, jeśli chcemy wziąć z małżonkiem rozwód? Od czego zacząć? Zobacz porady prawnika.

Krok pierwszy: sporządzenie pozwu o rozwód

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi być na piśmie, spełniać wymogi formalne i zawierać informacje, na podstawie których sąd będzie mógł orzec całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Poniżej wymieniamy rzeczy, których w pozwie rozwodowym nie powinno zabraknąć.

  • Oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy.
  • Oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane.
  • Precyzyjne określenie obu stron postępowania rozwodowego, co znaczy, że należy podać imiona i nazwiska oraz adresy powoda i pozwanego (powód, czyli osoba, która wnosi pozew, musi dodatkowo podać swój numer PESEL).
  • Jasno sprecyzowane żądania, to znaczy trzeba określić, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez.
  • Żądania dodatkowe, dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, alimentów czy korzystania ze wspólnego mieszkania.
  • Informacja o tym, czy podjęto próbę mediacji lub wyjaśnienie, dlaczego tego nie zrobiono.
  • Uzasadnienie, czyli argumenty i dowody potwierdzające całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Krok drugi: złożenie pozwu

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i dołączyć do niego odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

Inne załączniki są uzależnione od żądań i uzasadnienia zawartych w pozwie. Mogą nimi być: zaświadczenie o zarobkach, udokumentowane zestawienie wydatków na dzieci oraz wszystko, co może służyć jako dowód w sprawie.

Ponieważ uzasadnienie przekonujące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, stanowi istotny element pozwu, dlatego warto do niego dołączyć także listę świadków wraz z opisem sytuacji, których miałyby dotyczyć ich zeznania oraz dokumenty, rachunki, materiały audio i video, SMS-y i e-maile, notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie czy wyniki obdukcji.

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choć jedno z małżonków nadal tam mieszka. W innej sytuacji odpowiednim miejscem do złożenia pisma jest sąd okręgowy właściwy dla osoby pozwanej, chyba że nie można go wskazać, wówczas pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla powoda.

Pozew rozwodowy można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (warto mieć przy sobie kopię i poprosić urzędnika o potwierdzenie na niej przyjęcia pozwu) albo przesłać listownie listem poleconym.

Krok trzeci: rozprawa sądowa

Bywają sprawy rozwodowe, które zostają przeprowadzone w ciągu jednej rozprawy sądowej, ale są też takie, które ciągną się latami. Na szybkie zakończenie sprawy można liczyć w 2 sytuacjach:

  • małżonkowie nie mają dzieci ani wspólnego majątku lub są zgodni co do podziału majątku i oboje chcą rozwodu bez orzekania o winie;
  • małżonkowie jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy sądowej porozumieli się co do najbardziej istotnych kwestii i wypracowali zgodne stanowisko.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, trzeba pamiętać nie tylko o tym, że sprawa rozwodowa może ciągnąć się w czasie, ale też o kosztach. Należy wziąć pod uwagę opłatę za wniesienie pozwu, wynagrodzenie dla adwokata oraz możliwość pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem, wynikających na przykład z konieczności wystawienia opinii przez biegłego sądowego czy przeprowadzenia wywiadu przez kuratora sądowego.

Rozwód – od czego więc zacząć?

Jesteś zdecydowany na rozwód? Zacznij od przygotowania argumentacji za tym, że faktycznie nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zbierz dowody i świadków. Wtedy usiądź do pisania pozwu.

Przede wszystkim jednak postaraj się porozumieć ze swoim małżonkiem, ponieważ – jak już wspomnieliśmy wcześniej – zgodne stanowisko w najbardziej istotnych kwestiach znacząco ułatwia, skraca i zmniejsza koszty sprawy rozwodowej.

Oczywiście pomyśl też o pomocy prawnej.

Źródło tekstu: https://cbkancelaria.pl/artykuly/rozwod-od-czego-zaczac-okiem-prawnika/